Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Brede Welvaart in Fryslân

Hoe staat Fryslân ervoor op het gebied van brede welvaart? Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft als eerste regionaal planbureau de CBS-meetmethode vertaald naar de Friese situatie.

Het FSP heeft als eerste regionaal planbureau onderzoek gedaan met behulp van de regionale Monitor Brede Welvaart. Het rapport bevestigt de conclusie uit eerder FSP-onderzoek, die bekend is komen te staan als de ‘Friese paradox’: Fryslân scoort in verhouding met andere provincies hoog op welzijn, maar laag op welvaart. Gemeten langs de thema’s en indicatoren van de MBW doet Fryslân het relatief goed op welzijn, woontevredenheid, milieu, het gevoel van veiligheid en aspecten die met de samenleving te maken hebben, zoals het verrichten van vrijwilligerswerk. Op het thema materiële welvaart, waar inkomen en verdienvermogen onder vallen, liggen de resultaten beneden het landelijke gemiddelde. Dat geldt ook voor het thema arbeid & vrije tijd: als het gaat om arbeidsparticipatie en opleidingsniveau liggen de Friese uitkomsten onder het gemiddelde. Bij de indicator werkloosheid is de Friese score gemiddeld.

Het FSP vindt de meetmethode van het CBS in principe een goed instrument om brede welvaart in beeld te brengen. Het nadeel van die gestandaardiseerde CBS-methodiek is echter, dat er geen rekening wordt gehouden met specifieke omstandigheden in een regio. Verder kan het FSP bijvoorbeeld haar Panel Fryslân niet inzetten voor regionaal onderzoek naar brede welvaart, omdat niet alle provincies zo’n representatief burgerpanel hebben. “Daarom zouden we deze regionale Monitor Brede Welvaart moeten doorontwikkelen met een Friese schil, zodat we een realistisch beeld krijgen van de situatie in Fryslân”, zegt FSP-onderzoeker Marijn Molema.

Download publicatie.