Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Dwars door Nederland : Ruimtelijke verschillen in beeld

Verschillen tussen gebieden in Nederland lijken groter te worden. Steeds vaker lezen we over de kloof tussen stad en platteland, over segregatie binnen steden en over ruimtelijke verschillen op het gebied van de arbeidsmarkt of de woningmarkt. Wat echter ontbreekt is een overkoepelende analyse van dit vraagstuk. Het doel van deze verkenning is daarom het bij elkaar brengen van actuele wetenschappelijke kennis over de aard, omvang en oorzaken van verschillen tussen gebieden in Nederland.

De vraag die centraal staat, luidt: in hoeverre en waarom nemen ruimtelijke verschillen in Nederland toe, welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee en wat betekent dat voor het handelen van de overheid? Hierbij kijkt de auteur vanuit een multidisciplinaire invalshoek naar economische verschillen, demografische verschillen, sociaal-culturele verschillen en politieke verschillen. Hij plaatst de situatie in Nederland binnen bredere internationale ontwikkelingen. De verkenning eindigt met enkele aanbevelingen die richting kunnen geven aan overheidsbeleid dat rekening houdt met ruimtelijke verschillen.

Download de publicatie.