Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Grenzenloos Talent

Na twee succesvolle rondes startte in het najaar van 2016 het experimentenprogramma Derde ronde Bevolkingsdaling (2016-2019). In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) begeleidt Platform31 zeven experimenten, gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid.

Ontwikkeling innovatiewerkplaats

In één van de experimenten, ingediend door de Hanzehogeschool Groningen en de gemeente Oldambt, staat de ontwikkeling van een innovatiewerkplaats (IWP) in de gemeente Oldambt centraal. Hier komen studenten, onderzoekers, ondernemers en kennisinstellingen (vanuit de provincie Groningen en over de grens in Duitsland) bij elkaar om samen aan concrete problemen en onderzoeken te werken en kennis uit te wisselen. Het tot stand brengen van een innovatiewerkplaats is een van de belangrijke elementen om de ambities van EDRiT (Eems Dollard Regio in Transitie) te verwezenlijken. EDRiT is een projectorganisatie en samenwerkingsverband dat tot doel heeft om jonge talenten die een opleiding volgen in het Noorden van Nederland en Duitsland (het gebied van de EDR) een perspectief te bieden in deze regio. Anders gezegd het doel van EDRiT is om talenten aan de Eems Dollard Regio te binden.

Onderzoek

Om de effectiviteit van EDRiT te versterken was er behoefte onder de samenwerkende partners aan meer gegevens over potentiële en grensoverschrijdende stages en onderzoeksopdrachten (waaronder ook afstudeeropdrachten), een gevulde en representatieve onderzoeksagenda en meer bekendheid van het IWP. Dat leidde tot een praktijkgericht onderzoek waarin de overkoepelende onderzoeksvraag als volgt luidde: In welke mate zijn Duitse en Nederlandse bedrijven en regionale overheden/instellingen genegen om grensoverschrijdende stage- en onderzoeksopdrachten aan te bieden? De onderliggende deelvragen waren: Wat is de attitude ten aanzien van grensoverschrijdende stages en afstudeeropdrachten? Wat wordt gezien als de meerwaarde van grensoverschrijdende stages en afstudeeropdrachten? Hoe ziet de huidige inzet van stagiaires en afstudeeronderzoekers eruit? Hoe ziet de potentiële inzet van stagiaires en afstudeeronderzoekers eruit? En: Waar liggen kansen voor EDRiT en het IWP? Het onderzoek werd opgezet en uitgevoerd door onderzoekers en studenten van Hanzehogeschool Groningen en Hochschule Emden-Leer.

Rapport en samenvatting

In het rapport ‘Grenzenloos Talent: Een inventariserend onderzoek onder Noord-Duitse en Noord-Nederlandse bedrijven naar kansen voor stages en afstudeeronderzoeken’ treft u het volledige rapport aan. In de notitie ‘Experiment: de ontwikkeling van een innovatiewerkplaats in Oldambt’ zijn de belangrijkste bevindingen van het verkennend onderzoek samengevat. De financiering van het onderzoek is mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK.

Download en meer informatie