Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Scenario’s voor voorzieningen

Spreiden, combineren of concentreren van voorzieningen zijn verschillende mogelijkheden om in de toekomst voorzieningen overeind te houden. Die voorzieningen staan niet alleen onder druk door demografische veranderingen, maar ook door schaalvergroting en maatschappelijke ontwikkelingen zoals het gebruik van internet. Noardwest Fryslân liet onderzoek doen.

In opdracht van de regiogemeenten in Noardwest Fryslân heeft de Rijksuniversiteit Groningen samen met Partoer en de Geodienst Groningen, onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toekomstbestendigheid van voorzieningen in de regio Noardwest Fryslân (gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Leeuwarden, Littenseradiel, Menameradiel en het Bildt).

Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het type en het aantal voorzieningen dat de regio Noardwest Fryslân in de toekomst (2020 en 2030) nodig heeft. Het rapport heet dan ook: ‘Bereikbare voorzieningen in Noardwest Fryslân. De huidige en toekomstige ontwikkeling van voorzieningen.’

Aanleiding voor het onderzoek was dat de bevolkingssamenstelling in de regio Noardwest Fryslân de komende jaren sterk verandert. De bevolkingsomvang neemt af en ontgroening en vergrijzing nemen verder toe. Deze veranderingen in de bevolking zijn van invloed op de behoefte aan het type en het aantal voorzieningen. Ook schaalvergroting speelt hierin een rol. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag en behoefte naar voorzieningen, zoals toenemende mobiliteit en internetgebruik. Door deze demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen zal voor een aantal voorzieningen de exploitatie in toenemende mate moeilijk rond te krijgen zijn.

Conclusies

De verschillende scenario’s beschrijven per thema het effect van spreiden, concentreren of combineren van voorzieningen. Daarbij wordt bovendien door middel van netwerkanalyses (in GIS) onderzocht wat de bereikbaarheid is van zowel lokale als regionale voorzieningen. De bereikbaarheid is echter niet de enige overweging voor het sluiten, behouden of combineren van een voorziening die onder druk staat. Een uiteindelijke oplossingsrichting in de praktijk kan een mix zijn van verschillende scenario’s en er zal maatwerk nodig zijn in verschillende gebieden.

Als vervolg op dit onderzoek wordt in de volgende fase een serious game ontwikkeld om verschillende scenario’s op een participatieve manier te kunnen verkennen. Dit project van de Rijksuniversiteit Groningen en Partoer heeft de titel: ‘Aan de Slag: een ‘serious game’ om in te zetten als keuze-instrument ter ondersteuning van beslissingen omtrent voorzieningen in Noardwest Fryslân.’ Mocht u daar meer over willen weten of een concrete ‘test’case hebben dan kunt u voor inlichtingen terecht bij EStutterheim@partoer.nl.

Lees hier het onderzoek.