Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Podcast: Toekomstkracht krimpregio’s is gedeelde verantwoordelijkheid

Voor het op peil houden van de voorzieningen inkrimpregio’s is samenwerking nodig. Samenwerking tussen overheden en tussenoverheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners.Basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en transport moeten op peilen bereikbaar zijn, daar moet de overheid voor zorgen. Er hoeft niet  in ieder dorp een school en een voetbalclubte zijn, maar ze moeten wel voor iedereen goed bereikbaar zijn. Gemeente- enprovinciegrenzen vormen daarbij voor bewoners geen obstakel, bestuurders zoudendaar ook overheen moeten kijken“, dat zegt professor Bettina Bock, hoogleraarRurale Sociologie aan de Wageningse universiteit en bijzonder hoogleraar Bevolkingsdalingaan de RUG, in de podcast die Elly van der Klauw en Marijn Molema met haaropnamen. Marijn Molema is bijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit en Dynamiek aan de RUG, en programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau. In de volgende podcast zullen zij spreken met bestuurders uit Drenthe, Friesland en Groningen over de toekomst.

Door Nynke Doevelaer

Bock ziet internationaal verschillen in de waardering vanhet platteland: “Nederland is een klein en verstedelijkt land. Veel beleid wordtvanuit het stedelijk denken ontwikkeld, In Spanje, Italië en Duitsland is meerbelangstelling voor de plattelandsgebieden bij de overheid, meer waarderingook. Het is goed dat de K6 (de zes krimpprovincies) gezamenlijk optrekkenrichting Den Haag. Krimpregio’s hebben wel degelijk iets te bieden. Hetplatteland is belangrijk voor de leefbaarheid van het hele land, corona maaktdat extra duidelijk. Maar ook op langere termijn zit er toekomstkracht in debuitengebieden.”

Regionaal beleid

Burgerparticipatie kan volgens Bock hoogstens een goedeaanvulling zijn. “Er gebeuren prachtige dingen. Bewoners voelen zich verbondenmet hun gebied en met elkaar. Ze willen er juist graag blijven wonen. Er isniks mis met de gebieden waar de bevolking krimpt, maar als er geen werk ofvoorzieningen zijn, trekken mensen weg. Dat kan burgerparticipatie alleen nietoplossen. Het rijk is verantwoordelijk voor heel Nederland. De regiodeals diehet rijk sluit met regio’s kunnen een goed middel zijn om de eigen kracht vande regio’s te stimuleren. Of het echt dé oplossing is, moeten we afwachten,maar de samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en anderepartijen is waardevol.”