Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Podcast: Wie is aan zet in de krimpregio’s?

Wie is aan zet? 3 Bestuurders uit Noord-Nederland over detoekomst van (krimp) regio’s. Over wonen, leefbaarheid, zoeken naar hetgezamenlijke belang en samenwerken, maar ook over regionale verschillen indemografische veranderingen en de invloed van corona op de belangstelling voorhet platteland.

In de eerste 2 podcasts gingen we op zoek naar de toekomstvan krimpgebieden, vanuit demografisch en leefbaarheidsperspectief met tweewetenschappers. In deze podcast laten we bestuurders aan het woord, diedagelijks aan de slag moeten met hun inwoners in gemeente, in woningcorporatieof provincie.

Marijn Molema, bijzonder hoogleraar Regionale Dynamiek enVitaliteit aan de RUG en Elly van der Klauw, projectleider bij hetKennisnetwerk Krimp Noord-Nederland spreken met:

Gedeputeerde Hans Kuipers van de provincie Drenthe, Burgemeester Ellen van Selm, van gemeente Opsterland, envoorzitter van de P10 en Laura Broekhuizen, directeur bestuurder van woningcorporatieGroninger Huis.

In de gesprekken vertellen zij over de opgaven in hun regioen hun dromen voor de toekomst. Ze gaan in op de demografische veranderingen,vooral vergrijzing en ontgroening, en plaatsen die groeien naast plekken diekrimpen. Om de opgaven aan te pakken zoeken zij allen naarsamenwerkingspartners, gemeenten onderling maar ook met rijks- en provincialeoverheid, maar ook met maatschappelijke partners.

In die zoektocht proberen zij op zoek te gaan naar eengezamenlijk belang en een wij-gevoel om aan de slag te gaan.