Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Thuisnabij onderwijs van essentieel belang voor het platteland

De P10 vraagt aandacht voor thuisnabij onderwijs op het platteland als essentieel onderdeel van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. De P10 gemeenten maken zich grote zorgen over de daling van het aantal leerlingen en de onbedoelde negatieve herverdeeleffecten van de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek voor het voorgezet onderwijs. Leerlingen in dunbevolkte gebieden moeten gelijke kansen hebben als leerlingen in dichtbevolkt gebied.

Binnenkort spreekt de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het rapport van de commissie Dijkgraaf de laatste school…? Advies over de aanpak van de gevolgen van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs en de beleidsreactie daarop van de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media.

Naar aanleiding van dit rapport en de beleidsreactie heeft de P10 een brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met suggesties.

Lees verder (P10, 13 juni 2019)