Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Wagenborgen voor elkaar

Een grote zorginstelling in een dorp, zelfsals deze al langere tijd gesloten is, blijft doorwerken in de zorg voor elkaarin Wagenborgen. Een groot vrijwilligersnetwerk is daar maar een voorbeeld van. HetKKNN ging mee met een excursie door dit Groningse dorp in de gemeenteEemsdelta.

Wagenborgen kende net als veel dorpen in ditgebied jarenlang bevolkingsdaling. De laatste twee jaar stagneert deze en is erzelfs weer sprake van een beetje groei, meer jongeren blijven en mensen kerenook weer terug. Nu wonen er zo’n 1800 mensen en de gemeente Eemsdelta heeft hetdorp bestempeld als ‘centrumdorp’, wat betekent dat de basisvoorzieningenaanwezig moeten blijven, zoals een huisarts, school en supermarkt.

Tekst en foto’s Akko Muskens (KKNN)

Groot Bronswijk

Belangrijk voor het dorp was en is het terreinvan Groot Bronswijk, van 1873 tot 2006een instelling voor gehandicapten- en psychiatrische zorg. Het terrein straaldeooit grote allure uit met prachtige paviljoens. Van die monumentale gebouwenzijn er slechts 3 blijven staan. Na een rampzalige brand in 1970 kwam er laagbouwvoor in de plaats, maar ook deze gebouwen zijn inmiddels allemaal gesloopt.Daarmee is een uniek grotendeels leeg terrein ontstaan van in totaal 38 hectare.

Basisschool De Kronkelaar

Dorpsbelangen, Woonstichting Groninger Huis ende gemeente Eemsdelta werken samen aan de herinrichting van het terrein. Algerealiseerd zijn: een fusieschool, een huisartsenpraktijk en enkele tinyhouses. Er wordt nog gewerkt aan twaalf levensloopbestendige woningen en aanhet opknappen van het hoofdgebouw.

Huisartsenpraktijk

De erfgoedvereniging zet zich in voor hetbehoud van de Engelse landschapsstijl van het complex. Ook geven zijrondleidingen aan schoolklassen over de eigen begraafplaats van patiënten vanGroot Bronswijk. Zo betrekken zij de jongeren bij de geschiedenis van hun dorp.

Tiny houses

Dorpsondersteuner

Vrijwilligers zetten zich ook in voor welzijnen zorg voor elkaar, daarbij ondersteunt door een dorpsondersteuner, betaalddoor de gemeente, voor 20 uur per week. Ze ontvangt gemiddeld 3 hulpvragen perweek waarvan sommige een complex karakter hebben. Dan blijkt er vaak meer aande hand en kan ze professionele hulpverlening inschakelen. Eenvrijwilligersnetwerk van 70 man wordt ingeschakeld voor allerhande klussen, dieoverigens niet het werk van commerciële partijen of achterstallig onderhoud overnemen.Een dakgoot waarin een halve meter gras groeit gaan vrijwilligers niet meeraanpakken. De dorpsondersteuner is vaak aanwezig in de Steunhörn, eenbuurthuis/dorpshuis wat als huiskamer voor het dorp fungeert. Iedereen kan daarbinnenlopen voor een praatje en een kopje koffie, er is een expositieruimte enje kunt er boeken lenen of kopen. Ook de gebiedsregisseur van de gemeente ishier regelmatig te vinden en benaderbaar voor allerhande vragen over deopenbare ruimte.

Dorpstaxi

Enkele jaren geleden heeft hetvrijwilligersnetwerk een eigen dorpstaxi aangeschaft. Hiermee rijden devrijwilligers mensen uit het dorp bv naar de huisarts, een rondje door hetdorp, even een bezoekje ergens of een stukje langs het Proostmeer.

Dorpstaxi

Gebiedsagenda

Wagenborgen werkt niet met een dorpsvisie maarheeft samen met de gemeente een gebiedsagenda voor het dorp opgesteld. Daarinzijn onder andere opgenomen de verdere uitbreiding van de recreatieve functievan het Hondshalstermeer, met bv wandel- en fietspaden, de zorg om dewaterkwaliteit van het Proostmeer, de verdere ontwikkeling van het GrootBronswijkterrein en het realiseren van starterswoningen op de plek van de oudebasisschool.

Vluchtelingen

Wagenborgen is ook aangewezen als opvangplekvoor Oekraïense vluchtelingen. In het oude zorgcomplex Menterne wordenbinnenkort de eerste mensen verwacht. Omdat het dorp jarenlang als zorgdorpheeft gefungeerd kenmerkt het zich door de vele sociale en zorgzame mensen. Datis terug te zien in het uitgebreide vrijwilligersnetwerk maar ook in degrotendeels positieve ontvangst van buitenlandse arbeiders die aan de bouw vande Nuon centrale in de Eemshaven hebben gewerkt. En nu dus de vluchtelingen dieworden verwelkomd. De eerste ideeën over een kookclub met hen zijn algelanceerd. En wie weet kunnen ze ook betrokken worden bij het velevrijwilligerswerk, want enige verjonging kunnen ze daar toch gebruiken volgensde dorpsondersteuner.

Verder lezen

Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen: https://www.vnwagenborgen.nl/