Hanzehogeschool Groningen • Rijksuniversiteit Groningen •

Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling van start

Prof. Bettina Bock maakt deel van een nieuwe wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling, namens Noord-Nederland. Deze nieuwe reflectiegroep zal uit de verschillende regio’s van Nederland wetenschappelijke kennis samenbrengen en entameren op het gebied van bevolkingsdaling, de relatie stad en platteland en regionale ontwikkeling.

De Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling (WRB) is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Kennisplatform Demografische Transitie (KDT) om de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk te versterken.

Graag stellen wij de wetenschappers aan u voor:

  1. prof. dr. Ir. Bettina B. Bock is bijzonder hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland, Departement Culturele Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds kort is zij ook persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Rurale Sociologie van Wageningen Universiteit waar zij zich richt op vraagstukken rondom inclusieve plattelandsontwikkeling in tijden van verstedelijking.
  2. prof. dr. Gert-Jan Hospers is bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en Regio bij de afdeling Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij economisch geograaf aan de Universiteit Twente en directeur van Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat.
  3. prof. dr. Henri L.F. de Groot, is hoogleraar regionaal economische dynamiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en tevens Kroonlid van de SER. Hij richt zich in zijn onderzoek onder andere op de effectiviteit van regionaal beleid en de grondslagen van ontwikkeling en de concurrentiepositie van regio’s.
  4. prof. dr.ir. Eveline van Leeuwen is hoogleraar Urbane Economie aan de Wageningen Universiteit, rondom twee centrale thema’s: economie van duurzame urbane consumptie en gezonde levensstijl en daarnaast economie en beleid op het grensvlak van stad en platteland.
  5. lector dr. Nol Reverda is wetenschappelijk directeur van Neimed en als bijzonder lector demografische krimp verbonden aan Zuyd Hogeschool. Daarnaast is hij als lector sociale integratie eveneens verbonden aan de faculteit Sociale Studies van Zuyd Hogeschool.
  6. dr. Ir. Dick van der Wouw is senior onderzoeker en adviseur bij ZB|Planbureau in Zeeland en heeft ruime ervaring met onderzoek in dunbevolkte gebieden.